Auto zastępcze z OC sprawcy

Pojazd zastępczy z oc sprawcy – samochód zastępczy z oc sprawcy

Auta zastępcze Kraków
samochod zastepczy
Pojazd zastępczy z oc sprawcy – samochód zastępczy z oc sprawcy, samochód zastępczy na czas naprawy

Auto zastępcze z OC sprawcy należy się każdorazowo dla poszkodowanych w wypadkach samochodowych, których pojazd został uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym jazdę zgodnie z przepisami bądź przy drobnych stłuczkach na czas naprawy uszkodzonego pojazdu w warsztacie.

Citi Kraków świadczy bezgotówkowy wynajem pojazdów zastępczych

Bezgotówkowy wynajem pojazdów zastępczych w Krakowie
Niezależnie czy prowadzisz działalność gospodarczą czy użytkujesz samochód prywatnie, jeżeli Twój pojazd uległ uszkodzeniu z winy innego kierowcy Kancelaria Odszkodowawcza Citi Kraków zapewni Ci za darmo pojazd zastępczy na pełny czas naprawy Twojego pojazdu już od dnia kolizji.

Procedury i wymagania odnośnie wynajmu pojazdu zastępczego

Pojazd zastępczy przysługuje poszkodowanym, tak więc na początek należy ustalić sprawcę kolizji, w przypadku drobnych stłuczek wystarczy oświadczenie, ale jeżeli w kolizji bierze udział kilka pojazdów, lepiej wezwać policję, która powinna jednoznacznie określić kto był sprawcą kolizji. Nawet w sytuacji, gdy sprawca odmawia przyjęcia mandatu można się starać o samochód zastępczy.

Procedury wynajmu bezgotówkowego z OC sprawcy są prostsze niż myślisz – wystarczy jeden telefon do Kancelarii Citi Kraków a nasz specjalista pomoże Ci ze wszystkimi formalnościami, spisanie odpowiednich dokumentów potrwa szybciej niż wypicie kawy, którą poczęstujemy Cię w biurze.

Jeżeli Twój pojazd po kolizji nie nadaje się do jazdy, zorganizujemy za Ciebie holowanie do wskazanego warsztatu a pojazd zastępczy już będzie tam czekał.  Pamiętaj, za holowanie oraz auto zastępcze płaci ubezpieczalnia!

Auta zastępcze Kraków

Auto zastępcze z OC sprawcy KrakówPosiadamy bogatą flotę pojazdów, zarówno osobowych jak i dostawczych, staramy się zapewnić Państwu pojazd w takim samym segmencie jak uszkodzony. Szczegółowe informacje na temat aktualnie wolnych pojazdów udzielane są telefonicznie – patrz dział kontakt.

Samochód zastępczy przysługuje niezależnie od sposobu likwidowania szkody, czy to w formie kosztorysowej czy bezgotówkowej.
Jeżeli naprawa uszkodzonego pojazdu jest w formie bezgotówkowej w warsztacie, to zapewniamy auta zastępcze do czasu odbioru naprawionego pojazdu z warsztatu. Jeżeli zdecydujesz się na naprawę na podstawie kosztorysu przedstawionego przez ubezpieczyciela, także masz prawo do samochodu zastępczego, ale już dokładny czas wynajmu zostanie określony przez wykwalifikowanego pracownika przy odbiorze auta.

Wynajem pojazdu zastępczego a aspekty prawne

Ubezpieczalnie niechętnie płacą za wynajem pojazdu zastępczego, tak więc lepiej i łatwiej skorzystać z wynajmu bezgotówkowego, który oferujemy. Poniżej przedstawiamy aspekty prawne odnośnie wynajmu pojazdu zastępczego aby nieco przybliżyć to zagadnienie.

Obciążenie za pojazdy zastępcze z OC sprawcy podchodzą pod art. 361 § 2 k.c. który mówi o naprawieniu szkody w granicach normalnego związku przyczynowego, straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Uszczerbek majątkowy ma tutaj dwojaki charakter. Możemy mieć tutaj do czynienia ze stratą rzeczywistą (damnum emergens), która to powoduje uszczuplenie majątku poszkodowanego bądź też może mieć to postać utraconych korzyści (lucrum cessans), czyli upraszczając poszkodowany w wypadku nie powiększył swojego majątku, mimo iż było to wielce prawdopodobne.

W odniesieniu do kwestii potrzeby wynajęcia pojazdy zastępczego z OC sprawcy, gdzie pojazd poszkodowanego został uszkodzony w kolizji, bądź wypadku spowodowanego przez innego kierującego możliwe jest zaistnienie  obu przedstawionych powyżej rodzajów szkody:

  • utracone korzyści – z taką sytuacją mamy do czynienia gdy poszkodowany, którego pojazd uległ uszkodzeniu w kolizji nie mógł wykonać usługi bądź zlecenia, za które przysługiwałoby mu wynagrodzenie (np. jeżeli uszkodzony pojazd to taksówka, jej wyłączenie z użytkowania w określonym czasie spowoduje utratę zarobków),
  • strata rzeczywista – jest to po prostu suma poniesionych kosztów na najem pojazdu zastępczego, którego wynajęcie było niezbędne ze względu na wyłączenie z użytkowania własnego pojazdu.

Strata rzeczywista a auto zastępcze

Wynajęcie pojazdu bezgotówkowo z OC sprawcy ogranicza stratę rzeczywistą, która by wystąpiła, gdyby do takiego wynajmu nie doszło. Wydatki jakie ponosi poszkodowany na ten cel są składnikiem uszczerbku majątkowego w jego mieniu i jest to zmniejszenie jego majątku. Okresowe pozbawienie możności wykorzystania przedmiotów majątkowych stanowi pewien szczególny rodzaj szkody majątkowej, szczególnie wówczas, gdy ów przedmiot zaspokaja potrzeby, które mogą być także zaspokojone zastępczo w ramach odpłatnego skorzystania z usługi lub najmu pojazdu zastępczego. W razie utraty możliwości skorzystania z pojazdu szkoda obejmuje całkowity koszt wynajęcia auta zastępczego tej samej klasy. Kwestia czy poszkodowany jest uprawniony do najmu samochodu zastępczego na czas wyłączenia własnego pojazdu z ruchu była już wielokrotnie rozpoznawana przez Sądy różnych instancji w tym także przez Sąd Najwyższy, który wielokrotnie potwierdzał prawo poszkodowanego do najmu pojazdu zastępczego. Poniżej wybrane orzeczenia:

  • wyrok z dnia 26 listopada 2002r. (sygn. V CKN 1397/00), w którym Sąd Najwyższy wskazał, że jeżeli samochód uszkodzony w wypadku komunikacyjnym mógł zostać naprawiony, to powód może żądać od zobowiązanego do naprawienia tej szkody zakładu ubezpieczeń zwrotu kosztów wynajmu pojazdu zastępczego poniesionych w okresie naprawy samochodu.
  • wyrok z dnia 8 września 2004r. (sygn. IV CK 672/03). Sąd Najwyższy podkreślił, iż utrata możliwości korzystania z rzeczy wskutek jej zniszczenia stanowi szkodę majątkową. Jeżeli więc poszkodowany poniósł w związku z tym koszty najmu pojazdu zastępczego, to mieszczą się one w granicach skutków szkodowych podlegających wyrównaniu. Ponadto, Sąd Najwyższy podkreślił, iż postulat pełnego odszkodowania przemawia za przyjęciem stanowiska o potrzebie zwrotu przez ubezpieczyciela tzw. wydatków koniecznych, potrzebnych na czasowe używanie zastępczego środka transportu w związku z niemożliwością korzystania z niego wskutek zniszczenia. “Termin “wydatków koniecznych” oznacza przy tym wydatek niezbędny dla korzystania z innego pojazdu w takim samym zakresie, w jakim poszkodowany korzystałby ze swego środka lokomocji, gdyby mu szkody nie wyrządzono” .
  • wyrok z dnia 5 listopada 2004r. (sygn. II CK 494/03). Sąd Najwyższy przyjął, że “jeżeli uszkodzony pojazd nadaje się do naprawy w postaci wmontowania do niego nowej części zamiennej, to koszty najmu przez poszkodowanego tzw. samochodu zastępczego obejmować mogą okres konieczny i niezbędny do naprawy pojazdu” .
  • wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 września 2004r. (sygn. IV CKN 615/03) : przeznaczenie auta do kasacji nie przesądza o tym, iż ubezpieczony nie może wynająć pojazdu zamiennego;
  • wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 1999r. (sygn. II CKN 109/98): “między faktem uszkodzenia – w wyniku wypadku – samochodu używanego przez poszkodowanego jako samochód dostawczy w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej a faktem wynajęcia przez poszkodowanego innego samochodu dostawczego i poniesienia kosztów z tego tytułu, istnieje normalny związek przyczynowy w rozumieniu art. 361 § 1kc” .
  • wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 lipca 2004r. (sygn. akt II CK 412/03). W którym Sąd Najwyższy wskazał, iż zakład ubezpieczeń jest odpowiedzialny za szkodę w postaci kosztów najmu pojazdu zastępczego.

Widać tutaj, że utrwalona linia orzecznictwa wskazuje, iż koszty poniesienie przez poszkodowanego na wynajem samochodu zastępczego (po kolizji drogowej, gdzie sprawcą jest inny kierujący) pozostaje w normalnym związku przyczynowo skutkowym z kolizją i jest to szkoda w rozumieniu art. 361 kodeksu cywilnego.

Zobacz najnowsze orzeczenie Sądu Najwyższego odnośnie samochodu zastępczego przy szkodzie całkowitej.

W praktyce, towarzystwa ubezpieczeniowe bardzo często odmawiają zwrotu kosztów za auto zastępcze osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Stosowanie takich praktyk przez zakłady ubezpieczeń nie ma żadnych podstaw prawnych, gdyż fakt czy samochód użytkowany jest prywatnie czy do prowadzenia działalności gospodarczej nie ma wpływu na istotę powstania szkody materialnej. Jeżeli bowiem prawo wynajmu auta zastępczego przysługuje przedsiębiorcom, to przysługuje ono też na równych zasadach osobom fizycznym, nieprowadzącym działalności gospodarczej.

Pojazd zastępczy KrakówNależy podkreślić ponadto, iż okresem, za który przysługuje auto zastępcze jest pełen okres, w którym poszkodowany w sposób niezawiniony nie był w stanie użytkować własnego pojazdu. Nie można więc w kwestii okresu najmu auta zastępczego sugerować się tylko technologicznym czasem naprawy pojazdu w sytuacji, gdy pojazd dłużej przebywał w zakładzie naprawczym z przyczyn niezależnych. Technologiczny czas naprawy, który wylicza się na podstawie kalkulacji z programy eksperckiego jest wyliczony czysto teoretycznie i często nie uwzględnia wielu ważnych czynników (np. czasu oczekiwania na zamówione części zamienne dokonania ponownych oględzin uszkodzonego pojazdu przez rzeczoznawcę, itp.). Poszkodowanemu w wypadku przysługuje więc zwrot kosztów najmu auta zastępczego za okres od dnia uszkodzenia pojazdu do odbioru pojazdu po zakończonej naprawie  lub okres potrzebny do nabycia nowego pojazdu w przypadku gdy szkoda okazała się szkodą całkowitą.

Należy jednocześnie podkreślić, iż poszkodowany ma obowiązek dążenia do zmniejszenia skutków szkody, czyli oddać pojazd bezzwłocznie do warsztatu i udostępnić do oględzin rzeczoznawcy.

W obecnych czasach, możliwość codziennego korzystania z samochodu jako podstawowego środka komunikacji jest bardzo często koniecznością wynikającą z charakteru wykonywanego zawodu lub  miejsca zamieszkania. Trzeba jednak pamiętać, iż auto zastępcze z OC sprawcy należy wynajmować tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy było niezbędne.

Klasa pojazdu zastępczego z OC sprawcy

Ważne jest także, aby auto zastępcze było pojazdem nie wyższej klasy jak uszkodzony samochód. (właściciel samochodu klasy średniej  nie może domagać się od zakładu ubezpieczeń kosztów najmu pojazdu klasy wyższej).

Posiadamy pojazdy zastępcze w różnych segmentach, począwszy od małych aut osobowych, poprzez samochody klasy średniej aż do pojazdów dostawczych o DMC 3,5t Dla naszych klientów staramy się zapewnić pojazd w segmencie odpowiadającym uszkodzonemu pojazdowi. Baza pojazdów znajduje się w Krakowie, ale posiadamy też oddziały w innych miastach, gdzie można skorzystać z bezgotówkowego wynajmu auta zastępczego.

Citi-Kraków – pojazd zastępczy z oc sprawcy – samochód zastępczy z oc sprawcy, samochód zastępczy na czas naprawy

Tutaj sprawdzisz dostępne samochody