Bezprecedensowe orzeczenie w sprawie odszkodowania za szkodę osobową

 W dniu 18 września 2013 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok zasądzający rekordową sumę odszkodowania oraz zadośćuczynienia za szkodę na osobie powstałą w następstwie wypadku komunikacyjnego. Otóż mocą owego orzeczenia ubezpieczyciel został zobligowany do zapłaty na rzecz poszkodowanej kwoty 2,5 mln. złotych zadośćuczynienia, odszkodowania i odsetek oraz 12,3 tys. miesięcznej renty.

Wypadek miał miejsce w grudniu 2003 r. Kierujący pojazdem mąż poszkodowanej, znacznie przekraczając dozwoloną administracyjnie prędkość, utracił panowanie nad samochodem i uderzył w drzewo. Sprawca wyszedł z wypadku bez szwanku, natomiast żona kierowcy doznała ciężkich obrażeń ciała w postaci złamań wieloodłamowych w obrebie twarzy, uszkodzenia rdzenia kręgowego, porażenia wiotkiego obu kończyn dolnych, kończyny górnej lewej, a także niedowładu konczyny górnej prawej. Kobieta w następstwie wypadku utraciła zdolność samodzielnej egzystencji, potrzebuje całodobowej opieki i pomocy w wykonywaniu codziennych czynności życiowych.

Na etapie przedsądowym ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania za szkodę osobową, argumentując, iż poszkodowana nie jest osobą trzecią względem sprawcy wypadku, dlatego też jej roszczenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Po skierowaniu sprawy na drogę sądową i trwajacym sześć lat procesie Sąd Okręgowy zasądził na rzecz powódki 500 tys. zadośćuczynienia, 217,45 tys. odszkodowania oraz rentę z tytułu zwiększonych potrzeb w kwocie 10,7 tys. zł miesięcznie oraz rentę z tytułu niezdolności do pracy zarobkowej oraz zmniejszenia widoków na przyszłość w wysokości 1,8 tys. zł miesięcznie.

Powyższe rozstrzygnięcie zostało zaskarżone przez obie strony postępowania. Ostatecznie sąd II instancji zasądził na rzecz powódki 2,5 mln. odszkodowania oraz zadośćuczynienia wraz z odsetkami oraz łącznie 12,3 tys. miesięcznej renty. Od orzeczenia przysługuje jeszcze nadzwyczajny środek zaskarżenia w postaci skargi kasacyjnej. Ubezpieczyciel jednak powołując się na konieczność zachowania tajemnicy ubezpieczeniowej nie ujawnił dotychczas czy skorzystał z rzeczonego środka prawnego celem wzruszenia prawomocnego rozstrzygnięcia.

Zadośćuczynienie dla żony sprawcy wypadku

Niemniej jest to bez wątpienia bezprecedensowy wyrok w historii polskiego sądownictwa, który stanowi wyłom w dotychczasowej praktyce orzeczniczej i może być zapowiedzią orzekania znacznie wyższych kwot tytułem odszkodowań oraz zadośćuczynień za szkody osobowe.

Polecamy także: Odszkodowanie dla pasażera pojazdu, współposiadacza