Dochodzenie roszczeń w postępowaniu adhezyjnym

Dochodzić roszczenia z tytułu wypadku, można zasadniczo na dwa sposoby. Po pierwsze, na drodze postępowania cywilnego, po drugie na drodze postępowania karnego (procesu karnego).

Która droga jest korzystniejsza zależy od tego, ile czasu minęło od dnia wypadku. Ponieważ termin przedawnienia w procesie cywilnym jest znacznie krótszy (3 lata) niż w procesie karnym (10 lat), czasami więc jedynym wyjściem, jest możliwość skorzystania z drogi procesu karnego oraz tzw. powództwa adhezyjnego. Z kolei powództwo adhezyjne nie zawsze może być prowadzone np. gdy mogłoby to doprowadzić do przewlekłości procesu karnego.

Zgodnie z art. 177 kodeksu karnego, spowodowanie wypadku komunikacyjnego jest przestępstwem za które grozi odpowiedzialność karna. W związku z tym na mocy art. 62 Kodeksu postępowania karnego można wystąpić z powództwem adhezyjnym. Dzięki temu, w ramach jednego postępowania można zarówno doprowadzić do ukarania sprawcy co jest jednym z celów procesu karnego, jak i osiągnąć cele procesu cywilnego.

Na podstawie art. 444 § 1 kodeksu cywilnego można dochodzić od oskarżonego wszelkich kosztów leczenia poniesionych przez pokrzywdzonego w tym: kosztów rehabilitacji, kosztów prywatnych wizyt medycznych, lekarstw, sprzętów ortopedycznych (kołnierzy, usztywniaczy, szyn, ściągaczy) i innych niezbędnych z punktu przywrócenia do zdrowia.

Z kolei na podstawie art. 445 § 1 kodeksu cywilnego można żądać zadość uczynienia za doznaną krzywdę, spowodowana czynem przestępnym. Wysokość zadość uczynienia zależy od wielu czynników z których najważniejsze to: rozmiary cierpienia fizycznego i psychicznego poszkodowanego, motywy sprawcy, inne okoliczności mające wpływ na naganność czynu jak pozostawanie sprawcy pod wpływem środków odurzających albo psychotropowych podczas dokonywania przestępstwa czy stopień przyczynienia się poszkodowanego.

Obie te instytucje służą jednemu z celów procesu karnego tj. uwzględnieniu słusznego interesu pokrzywdzonego.

Na zakończenie należy wspomnieć o rygorach związanych z powództwem adhezyjnym. Po pierwsze, należy pamiętać iż termin do wniesienia takiego powództwa upływa z chwilą rozpoczęcia rozprawy głównej. A więc pozew należny zgłosić przed pierwszą rozprawą. Po drugie, pozew winien zostać złożony w formie pisemnej i czynić zadość rygorom pisma procesowego i pozwu (odpowiednio przepisy art. 119 kodeksu postępowania Karnego oraz art. 187 kodeksu postępowania cywilnego).