Dziury w jezdni

Odszkodowanie za dziurę w jezdni

Dziura w drodze? Można uzyskać odszkodowanie!

odszkodowanie za dziury w nawierzchni
Odszkodowanie za dziurę w jezdni

Każdy kierowca wie, że stan dróg w naszym kraju pozostawia bardzo wiele do życzenia. Wieczne naprawy, zima, mrozy, odwilż, a po nich kolejne łatanie dziur, szybko i prowizorycznie, to wszystko sprawia, że nie trudno wpaść w wyrwę w jezdni.

Kwestie utrzymania prawidłowego stanu nawierzchni drogowych w Polsce reguluje ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985 r. Zasadniczo wyróżnia ona cztery kategorie dróg:  krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne.

Jeżeli przytrafi nam się wjechać w dziurę w jezdni i uszkodzić oponę, felgę, bądź zawieszenie należy:

  • ustalić szczegółowo miejsce zdarzenia, jaka miejscowość, ulica, bądź numer drogi. Jeżeli nie ma wyraźnego oznaczenia to najlepiej wezwać policję
  • zrobić we własnym zakresie zdjęcia dziury w jezdni, uszkodzeń samochodu, samochodu przy dziurze i ubytku na drodze z odniesieniem do okolicy.
  • Dobrze jest powiadomić służby, policję bądź straż miejską, ale nie jest to konieczne. Nie zawsze policja będzie chciała przyjechać na miejsce zdarzenia, ale na nasze wyraźne żądanie ma taki obowiązek. Pamiętaj, od tego jak dobrze udokumentowane zostaną okoliczności zdarzenia zależy wypłata późniejszego odszkodowania.
  • jeżeli są świadkowie koniecznie weź od nich oświadczenie, bądź wymień się numerem telefonu. Druk oświadczenie znajdziesz do pobrania tutaj

Teraz trzeba ustalić kto ponosi odpowiedzialność za zaniedbanie w postaci dziury w jezdni, najczęściej jest to zarządca danej drogi.

Do kategorii zarządców dróg przepisy ustawy zaliczają przede wszystkim:

  • dla dróg krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,
  • dla dróg wojewódzkich – zarząd województwa,
  • dla dróg powiatowych – zarząd powiatu,
  • dla dróg gminnych – wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Jednak bez względu na to, kto jest zarządza daną drogą, obowiązki ma mniej więcej takie same, do obowiązków tych należy między innymi zapewnienie właściwego stanu dróg i chodników (art.20.pkt 4: Do zarządcy drogi należy w szczególności utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą).

Jakie odszkodowanie za wjechanie w dziurę?

Odszkodowanie za dziurę w jezdni

Podmiotem zobowiązanym do naprawienia szkody spowodowanej przez najechanie na dziurę w drodze jest zarządca drogi. Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007, Nr 19, poz. 115 ze zmianami)

Zgodnie z art. 361 Kodeksu cywilnego, przysługujące nam odszkodowanie zasadniczo powinno odpowiadać wysokości doznanej szkody, co w skrócie oznacza, że mamy prawo do pełnego odszkodowania. Jeśli więc polisa OC zarządcy drogi przewiduje pewne ograniczenia co do wysokości odszkodowania (np. z powodu franszyzy czy udziału własnego), wtenczas właściwy zarządu drogi winien nam dopłacić kwotę wynikającą z uszczuplenia ujętego przez zakład ubezpieczeń, niestety często zarządca nie chce dążyć do osiągnięcia porozumienia i wtedy trzeba wystąpić na drogę sądową. Dziurawa droga to trudna droga do uzyskania odszkodowania, ale nie niemożliwa. Odszkodowanie za uszkodzony pojazd w wyniku wjechania w wyrwę najlepiej zostawić specjalistom.

W uzasadnionych przypadkach, poza naprawieniem szkód rzeczywistych (naprawa auta,dziury w jezdni ale także holowanie, wynajęcie pojazdu zastępczego czy ekspertyza rzeczoznawcy) możemy także domagać się od zarządcy drogi rekompensaty utraconych zarobków bądź innych korzyści, które moglibyśmy osiągnąć, gdyby nie doszło do zdarzenia (nie dojechaliśmy na ważne spotkanie, nie dostaliśmy pracy lub ją straciliśmy, bądź zostaliśmy narażeni na dodatkowe koszty). Trzeba jednak pamiętać, że udowodnienie tej części odszkodowania jest niezwykle trudne i często wiąże się z koniecznością prowadzenia długiego sporu na drodze sądowej. W tego typu sytuacjach Citi Kraków świadczy fachową pomoc i doradztwo.

Citi-Kraków – odszkodowanie za dziurę w jezdni

Zobacz podobne: Milionowe odszkodowanie za dziurę w jezdni; dziura w jezdni – porady UFG