Gigantyczna kara nałożona na ubezpieczycieli

T.U Generali Życie

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów orzekł iż Generali oszukiwało klientów poprzez wprowadzanie ich w błąd odnośnie indeksacji składek i sumy ubezpieczenia, inne ubezpieczalnie, jak Allianz i Signal Iduna stosowały klauzule abuzywne odnośnie swojej odpowiedzialności, w efekcie czego urząd ukarał tych ubezpieczycieli łączną grzywną o wartości ponad 10 mln zł.

Postępowanie wobec Generali toczyło się od 2012 po licznych skargach konsumentów. Szczegółowa analiza działalności ubezpieczyciela w tym zakresie wykazała, iż ubezpieczyciel kierował do swoich klientów korespondencję odnośnie indeksacji składki wprowadzającą ich w błąd. Zakwestionowana praktyka odnosiła się głównie do osób, u których po indeksacji suma ubezpieczenia przekraczała maksymalną sumę jaką ubezpieczyciel wedle umowy mógł zaproponować. Osobom, które znalazły się w takiej sytuacji podnoszono jedynie składkę, a sumę gwarancyjną pozostawiano na tym samym poziomie, co jest ewidentnym działaniem na szkodę ubezpieczonego.

W korespondencji rozsyłanej do klientów ubezpieczyciel nie przekazywał pełnych, rzetelnych informacji. W rezultacie czego konsument mógł odnieść mylne wrażenie, iż suma ubezpieczenia, oraz składka są indeksowane o taki sam procent. UOKiK szacuje, iż taka praktyka mogła dotyczyć ponad 10%. klientów Generali. Ubezpieczycielowi nakazano natychmiastowe zaniechanie kwestionowanych działań, a dodatkowo nałożono karę pieniężną w wysokości 4 793 018 zł.

Decyzja nie jest prawomocna, spółka już złożyła odwołanie.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska

Niezgodne z prawem praktyki stosowała także inna ubezpieczalnia – Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska. W umowach dotyczących ubezpieczenia wyposażenia mieszkania oraz polisach autocasco – “zakład ubezpieczeń, stosował postanowienia wyłączające jego odpowiedzialność w sytuacjach, w których zgodnie z prawem należy się odszkodowanie”. Chodzi tutaj o przypadki, gdzie dopuszcza się możliwość wyłączania odpowiedzialności za szkody, które zostały spowodowane przez osoby bliskie ubezpieczonemu bądź osoby wykonujące prace w tym samym mieszkaniu.

Tutaj kara nałożona na ubezpieczyciela sięgnęła aż 5 319 987 zł.

Signal Iduna Polska

Szef UOKiK zakwestionowała także praktyki stosowane przez Towarzystwo Ubezpieczeń Signal Iduna Polska które polegały na umieszczaniu zapisów postanowień we wzorcu umownym tożsamych z wpisanymi do rejestru klauzul abuzywnych”. Urząd informuje, że “jeżeli tego rodzaju klauzule pojawią się w umowie, którą konsument zawarł z przedsiębiorcą, nie wiążą one stron tego kontraktu z mocy prawa”.

Szczególnie wątpliwości Urzędu wzbudziło postanowienie wyłączające wszelką odpowiedzialność ubezpieczyciela za zdarzenia, do których doszło, gdy ubezpieczony był w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków bądź innych środków odurzających. Doprowadziło to do sytuacji, gdzie nawet wtedy, gdy sięgnięcie po używki nie miało żadnego wpływu na powstanie samej szkody, mogło być wykorzystane jako pretekst do całkowitej odmowy wypłaty odszkodowania. Tymczasem zgodnie z prawem, ubezpieczyciel mógłby odmówić przyznania rekompensaty jedynie tylko wtedy, gdyby zdarzenie objęte ochroną miało by bezpośredni związek ze spożyciem substancji odurzających”

Urząd zabronił stosowania tych praktyk i nałożyła karę w wysokości 84 948 zł.

Decyzja nie jest prawomocna, spółka częściowo zakwestionowała ją i odwołała się do sądu.

Jak widać prędzej czy później każdego ubezpieczyciela spotka stosowna kara za praktykowanie zapisów szkodzących klientom.