Kiedy UFG nie wypłaci odszkodowania?

Nie jest tak, że Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny posiada bezwzględny obowiązek wypłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia, gdy osoba nieposiadająca obowiązkowego ubezpieczenia OC powoduje wypadek komunikacyjny. Istnieją bowiem typy szkód i sytuacje, w których odpowiedzialność Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego będzie wyłączona. Kiedy odszkodowanie po wypadku nie zostanie wypłacone?

Czym jest właściwie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją wykonującą zadania określone w ustawie z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 473). Jego podstawowym obowiązkiem jest ochrona poszkodowanych, którzy nie mogą uzyskać należnego im świadczenia z tytułu szkody spowodowanej przez wypadek komunikacyjny, ponieważ sprawca nie posiada polisy OC.

Wyłączenie odpowiedzialności UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nie wypłaci odszkodowania za szkody wyrządzone w mieniu, jeżeli poszkodowany może zaspokoić swoje roszczenie na podstawie umowy ubezpieczenia dobrowolnego. UFG wypłaci jedynie kwotę, uwzględniającą utratę zniżek składki ubezpieczeniowej itp. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nie odpowie również za szkody osobowe i majątkowe, które zostały wyrządzone przez nieustalonych sprawców, jeżeli naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwały poniżej 14 dni. Obowiązek wypłaty świadczenia jest również ograniczony, jeżeli sprawcą kolizji jest cudzoziemiec, nieposiadający polisy OC. W takiej sytuacji UFG wypłaci odszkodowanie po wypadku lub zadośćuczynienie wyłącznie obywatelowi polskiemu.

Jak zadbać o wypłatę odszkodowania po wypadku?

Warto zatem, jak w przypadku dochodzenia odszkodowania od osoby posiadającej ubezpieczenie OC oraz ustalonego ubezpieczyciela, zadbać o zgromadzenie na miejscu zdarzenia wszelkich niezbędnych informacji, dotyczących wypadku. W szczególności konieczne jest ustalenie szczegółowych danych sprawcy (przynajmniej tych, widniejących na dowodzie osobistym, czyli imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania), a także zabezpieczenie miejsca wypadku, sporządzenie stosownej dokumentacji zdjęciowej, uzyskanie notatki policyjnej i tak dalej.