Odszkodowanie dla pasażera pojazdu, współposiadacza

“Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność gwarancyjną wynikającą z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody na osobie wyrządzone przez kierującego pojazdem, w tym także pasażerowi będącemu wraz z kierowcą współposiadaczem tego pojazdu” – tak orzekł Sąd Najwyższy w uchwale podjętej w składzie siedmiu sędziów dnia 7 lutego 2008 r., sygn. akt III CZP 115/07.

Rzecznik ubezpieczonych podziela stanowisko o odszkodowanie

Powyższa uchwała została podjęta na wniosek Rzecznika Ubezpieczonych i ujednoliciła tym samym występujące w tej mierze wątpliwości i rozbieżności w orzecznictwie. Przed wydaniem owego roztrzygnięcia funkcjonowały bowiem dwie grupy orzeczeń. Do pierwszej można zaliczyć sprawy, w których przyznawano odszkodowanie z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody na osobie wyrządzone przez kierującego autem każdemu pasażerowi, w tym osobie bliskiej, będącej współposiadaczem pojazdu. Zaś do drugiej grupy orzeczeń można zakwalifikować te, w których Sąd Najwyższy przyjmował, iż brak jest odpowiedzialności gwarancyjnej zakładu ubezpieczeń za szkody na osobie wyrządzone współmałżonkowi kierowcy, będącemu współposiadaczem pojazdu, którym wyrządzono szkodę.

 W ocenie Sądu Najwyższego decydujące znaczenie w rozwikłaniu tego zagadnienia prawnego miała wykładnia art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i PBUK, według którego ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzone przez kierującego posiadaczowi pojazdu mechanicznego. Ów wyjatek winien być interpretowany ściśle, dlatego też a contrario należało przyjąć, iż wyłączenie odpowiedzialności nie obejmuje szkody na osobie. Dlatego też ubezpieczyciel winien w takich sytuacjach wypłacić poszkodowanemu odszkodowanie z tytułu doznanego uszczerbku na zdrowiu.

Należy wobec tego pamiętać, iż małżonek poszkodowany w kolizji nie może dochodzić odszkodowania za szkodę w mieniu, jeśli jest współwłaścicielem auta. Jeśli zatem mąż i żona na mocy wspólności majątkowej są współwłaścicielami pojazdu, którym mąż jako sprawca spowodował wypadek, żona nie może dochodzić od ubezpieczyciela odszkodowania z tytułu kosztów naprawy uszkodzonego samochodu.

Uszczerbek na zdrowiu a odszkodowanie

Reasumując, jeśli jedno z małżonków doznało uszczerbku na zdrowiu w związku z wypadkiem spowodowanym przez współmałżonka, należy bezwględnie ubiegać się o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie za powstałą szkodę na osobie. Ubezpieczyciel ponosi bowiem pełną odpowiedzialność gwarancyjną za wszelkie szkody osobowe wyrządzone przez kierującego pojazdem, który posiada ważne ubezpieczenie OC.