Odszkodowanie za produkt niebezpieczny

Wyrokiem o sygnaturze II CSK 816/14 Sąd Najwyższy skierował ponownie do rozpatrzenia sprawę Grażyny N. z Pomorza Zachodniego. W uzasadnieniu wskazano szereg błędów, popełnionych przez sądy niższej instancji przy interpretacji przepisów kodeksu cywilnego, dotyczących szkody wywołanej przez produkt niebezpieczny.

Przypomnijmy:

Produktem niebezpiecznym nazywamy taki produkt, który nie zapewnia podczas jego użytkowania bezpieczeństwa, jakiego można oczekiwać w normalnym jego użyciu. Trzeba przy tym wziąć pod uwagę zarówno właściwości produktu, jego konstrukcję, skład chemiczny, możliwość oddziaływania z innymi produktami, jak i przewidywania przeciętnego konsumenta względem produktu.  Jeżeli produkt taki wyrządzi szkodę, odpowiedzialność na zasadzie ryzyka ponosić mogą: producent, wytwórca, producent nominalny, importer i, w ostateczności, sprzedawca produktu. Zaistniała szkoda (zarówno na mieniu, jak i  osobie) musi pozostawać w odpowiednim związku przyczynowym z wytworzeniem i wprowadzeniem produktu do obrotu. Odszkodowanie za szkodę na mieniu należy się tylko wówczas, gdy wysokość szkody przenosi 500 euro.

W przedmiotowej sprawie, Poszkodowana podłączyła telefon do ładowania za pomocą feralnej – jak się okazało – ładowarki, będącej w istocie tanim, chińskim zamiennikiem oryginału. W czasie rozmowy przez ładującą się komórkę kobieta doznała rozległych poparzeń twarzy i rąk, jak również uszkodzenia barku. Hospitalizacja po wypadku potrwała aż półtora miesiąca.

Poszkodowana skierowała pozew o odszkodowanie i zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu i doznaną krzywdę – łącznie dochodzona kwota wyniosła niemal 300 tys. złotych. Dzięki zeznaniom sprzedawcy i wskazanego przez niego hurtownika, ustalony został podmiot odpowiedzialny za szkodę, którym okazał się importer z Warszawy.

Sądy pierwszej i drugiej instancji przychyliły się do argumentów pozwanego, który zarzucał powódce niewystarczające udowodnienie faktu zakupu ładowarki w konkretnym sklepie, jak również twierdził, że opisana sytuacja nie dowodzi wadliwości całej partii produktu.

Pełnomocnik powódki złożył skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, powołując się na fakt, że przy stwierdzeniu odpowiedzialności za szkodę wywołaną przez produkt niebezpieczny wystarczy, że powód uprawdopodobni związek produktu z działalnością importera.

Sąd Najwyższy zgodził się częściową z tą linią argumentacyjną, wskazując, iż po udowodnieniu przez powoda faktu, iż pozwany zajmuje się importem produktów tego typu, ciężar dowodu przechodzi na importera, który może zwolnić się z odpowiedzialności udowadniając, iż konkretnego egzemplarza do sprzedaży nie wprowadził.

produkt niebezpieczny