Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu – co trzeba wiedzieć?

Wielokrotnie, ulegając wypadkowi komunikacyjnemu, poszkodowany doznaje uszczerbku na zdrowiu – długotrwałego lub co gorsza, trwałego. Jak w takiej sytuacji uzyskać należne odszkodowanie po wypadku? Co należy w tym kontekście wiedzieć?

Orzeczenie lekarskie

Stwierdzenia długotrwałego lub trwałego uszczerbku na zdrowiu dokonuje lekarz orzecznik. Stosowny dokument, potwierdzający doznaną szkodę wydaje na podstawie analizy wyników przeprowadzonych badań oraz bezpośredniego wywiadu z osobą poszkodowaną. Jednocześnie szacuje on, w jakim stopniu doznano uszczerbku określając go procentowo. Takie orzeczenie zawiera opis stanu poszkodowanego oraz liczbowe określenie doznanego uszczerbku. Jednocześnie dokument ten może wskazywać na obecność innych schorzeń, które jednak nie mają związku z udziałem w wypadku.

W jaki sposób samodzielnie oszacować uszczerbek na zdrowiu?

Nie jest tak, że tylko lekarz może oszacować w jakim procencie poszkodowany doznał uszczerbku na zdrowiu. Każdy może zrobić to samodzielnie na podstawie tabeli norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu, która stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania.

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku?

Aby uzyskać odszkodowanie warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. On będzie wiedział, bazując na swoim doświadczeniu, w jaki sposób ocenić kompletność i zasadność wydanego orzeczenia lekarskiego. Jeżeli dokument będzie budził jakiekolwiek wątpliwości może on na przykład zwrócić się do komisji lekarskiej o przeprowadzenie dodatkowej oceny stanu zdrowia poszkodowanego. O należne nam świadczenie będzie również walczył, składając odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.