Jak poradzić sobie z zagranicznymi zakładami ubezpieczeń?

Wypadki i przykre zdarzenia mogą wydarzyć się wszędzie, nawet na wakacjach, dlatego planując urlop poza granicami, warto się ubezpieczyć. Coraz popularniejsze stają się w tym względzie umowy zawierane z zagranicznymi ubezpieczycielami, jednakże w przypadku, np. kolizji samochodowej, nie bardzo wiemy co zrobić i jak postępować, aby uzyskać od ubezpieczyciela stosowane odszkodowanie.

Na pomoc poszkodowanym przyszła w tym względzie Unia Europejska, która stworzyła sieć pomocy prawnej pod nazwą FIN-NET. Sieć FIN-NET ma na celu polubowne rozstrzyganie sporów powstałych między konsumentem z jednego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a instytucją finansową, a więc np. bankiem, ubezpieczycielem czy funduszem inwestycyjnym, która posiada siedzibę w innym państwie członkowskim. Członkowie sieci FIN-NET, którzy zajmują się sprawami w 21 państwach członkowskich, współpracują ze sobą, aby konsument mógł uzyskać łatwy dostęp do pozasądowych procedur skargowych. Ich praca polega na tym, że w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego np. umową ubezpieczenia, a więc przykładowo uszkodzenie lub kradzież samochodu, członkowie sieci FIN-NET udzielają konsumentowi niezbędnych informacji potrzebnych do wszczęcia procedury polubownej, takich jak adresy instytucji zajmujących się skargami ponadgranicznymi, informacje o kosztach postępowania czy języku w jakim sprawa będzie rozpatrywana. Ponadto, członkowie sieci kontaktują konsumenta z instytucją właściwą do rozstrzygania sporów. Poszko
dowany z tytułu szkody samochodowej może zatem skontaktować się z rzecznikiem ze swojego państwa, który ustali podmiot właściwy do rozpoznania sprawy konsumenta. Istnieje również możliwość, że to rzecznik przekaże skargę organowi właściwemu do jej rozpoznania. Należy jednak pamiętać, że całe postępowanie polubowne jest prowadzone w państwie w którym podmiot zobowiązany, np. ubezpieczyciel, ma swoją siedzibę, oddział, bądź tam, gdzie została już wydana decyzja w danej sprawie, a nie przed organami państwa z którego konsument pochodzi.

W Polsce natomiast działa Europejskie Centrum Konsumenckie, którego celem również jest polubowne rozwiązywanie sporów ponadgranicznych na linii przedsiębiorca- konsument, m. in. poprzez udzielanie porad prawnych konsumentom, czy popularyzację pozasądowych/polubownych możliwości rozwiązywania sporów. Centrum to ściśle współpracuje z innymi europejskimi organizacjami zajmującymi się ochroną konsumentów, m. in. z siecią FIN-NET. Zatem w razie wypadku samochodowego czy innego zdarzenia za które ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność, Poszkodowany w skuteczny sposób może dochodzić należnego mu odszkodowania od zagranicznego ubezpieczyciela. Jednakże, jeśli „walka” z zagranicznymi podmiotami o należne odszkodowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, wówczas zapraszamy do naszej Kancelarii, gdzie uzyskają Państwo kompleksową pomoc i obsługę.

Na koniec należy zaznaczyć, że dochodzone od ubezpieczyciela odszkodowanie może obejmować nie tylko zwrot kosztów naprawy uszkodzonego samochodu, ale także zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego, z którego korzystaliśmy podczas naprawy uszkodzonego pojazdu. Koszt wynajęcia samochodu zastępczego jest następstwem zdarzenia podczas którego uszkodzeniu uległ posiadany przez nas samochód, więc obowiązek ubezpieczyciela rozciąga się także na pokrycie kwoty najmu pojazdu zastępczego, o czym warto pamiętać podczas wakacyjnych wojaży.

ZAgraniczny zakład ubezpieczeń