Jak przebiega dochodzenie odszkodowań po wypadku komunikacyjnym?

Dochodzenie odszkodowań po wypadku komunikacyjnym jest złożonym procesem, w którym niezwykle ważne jest współdziałanie poszkodowanego. Należy zatem wiedzieć o podstawowych etapach tego postępowania.

Dokumentacja i zgłoszenie szkody

W pierwszej kolejności dochodzenie odszkodowań wymaga ustalenia osoby sprawcy i zebrania dokumentacji szkody – zdjęcia, notatka policyjna, zeznania świadków. Potem należy udać się do ubezpieczyciela i zgłosić szkodę.

Zakres roszczeń

Poszkodowanemu przysługuje nie tylko prawo do rekompensaty za naprawę uszkodzonego pojazdu. Może on domagać się wielu różnych świadczeń: odszkodowania z tytułu niezdolności do pracy, zwrotu kosztów leczenia, kosztów wynajmu pojazdu zastępczego, czy też zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Katalog jest bardzo szeroki w zależności od rodzaju i rozmiaru doznanej szkody.

Przebieg likwidacji szkody na pojeździe

Dochodzenie odszkodowań z tytułu szkody na pojeździe będzie przede wszystkim skupiało się wokół wyceny uszkodzonego pojazdu przez rzeczoznawcę samochodowego. Należy zwrócić uwagę na to, czy dokonane wyliczenia są prawidłowe, a w szczególności czy nie zaniżono cen części, kosztu robocizny oraz czy nie pominięto niektórych szkód.

Decyzja wypłaty odszkodowania

Zgodnie z przepisami towarzystwo ubezpieczeniowe na wypłatę pieniędzy ma 30 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie. Jeżeli w tym terminie nie było możliwe wyjaśnienie wszystkich okoliczności, musi powiadomić roszczącego na piśmie o przyczynach zwłoki oraz szacowanym terminie wypłaty odszkodowania. Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie.

Pomoc prawna w razie konieczności odwołania

Jeżeli nie zgodzimy się z decyzją ubezpieczyciela, warto sprawę powierzyć profesjonalnemu pełnomocnikowi. Specjaliści wiedzą bowiem, w jaki sposób zebrać stosowne dowody i na co zwrócić uwagę, formułując pismo odwoławcze. Dzięki nim dochodzenie odszkodowań przebiega sprawniej, a roszczący unikając zbędnych problemów i niepotrzebnego stresu, może liczyć na uzyskanie wszystkich należnych świadczeń.