Rażące niedbalstwo przy ubezpieczeniu autocasco

Ubezpieczenie autocasco jest dobrowolnym ubezpieczeniem pojazdu, gdzie swoboda stron co do zakresu ich obowiązków może być o wiele swobodniej regulowana przez Ubezpieczającego i ubezpieczyciela niż w klasycznym ubezpieczeniu OC.

Rażące niedbalstwo

Jednym z ważniejszych zagadnień od których zależy określenie, czy świadczenie należy się czy nie – jest kwestia rażącego niedbalstwa ubezpieczonego. Zgodnie z kodeksem cywilnym art. 827 § 1 […] w razie rażącego niedbalstwa odszkodowanie nie należy się, chyba że umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia stanowią inaczej lub zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności. Powszechna jest już w społeczeństwie wiedza, że zostawienie kluczyków czy dowodu rejestracyjnego w samochodzie powoduje iż świadczenie od ubezpieczyciela z tytułu autocasco nie należy się. Jest tak dlatego ponieważ jest to klasyczny przykłada rażącego niedbalstwa.
Rażące niedbalstwo jest pojęciem normatywny lecz bez jednoznacznej definicji w kodeksie cywilnym czy jakimkolwiek innym akcie powszechnie obowiązującego prawa. W związku z tym, to doktryna i orzecznictwo wskazuję jakie cechy danego zachowania można uznać za rażące niedbalstwo. Czym jest rażące niedbalstwo może wynikać również z umowy ubezpieczenia autocasco lub jej integralnej cześć jakim są ogólne warunki ubezpieczenia danego Ubezpieczyciela.
Zgodnie z orzeczeniami Sądu Najwyższego, ( zwłaszcza: sygn. akt V CK 90/03, sygn. akt IV CK 151/03 ), rażącym niedbalstwem jest takie zachowanie, które wykracza poza zwykła niestaranność, granicząc niejako z umyślnością. Warto o tym pamiętać, gdy ubezpieczyciel powołując się na wyżej wskazany przepis kodeksu cywilnego, odmawia wypłaty odszkodowania z uwagi na rzekome rażące niedbalstwo ubezpieczonego. Dość częstą praktyką Ubezpieczyciela jest wykraczanie poza to pojęcie i żądanie od uczestnika zachowania zbyt daleko idącej ostrożności. Z drugiej strony, ponieważ ubezpieczenie autocasco jest dobrowolne i w większym stopniu podlega zasadzie swobody umów, ubezpieczyciel jest uprawniony zawierać w umowie i OWU coraz to nowe wymogi, a ubezpieczony może jedynie – z uwagi na adhezyjny charakter tego typu umów- podpisać taką umowę albo nie.
Aby zatem ustrzec się przed wyjściem swoim zachowaniem poza zakres ubezpieczenia, należy dokładnie zapoznać się z umową którą zawarliśmy oraz OWU, a następnie pamiętać o tym, że te postanowienia dotyczą również osób którym pojazd użyczamy/wynajmuje czy przekazujemy do czasowego używania (np w warsztacie naprawczym).