Za jakie szkody zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym z polisy OC sprawcy?

Oczywistym jest, że w sytuacji wypadku komunikacyjnego osobie poszkodowanej należy się odszkodowanie po wypadku. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę z tego, jaki jest zakres tych rekompensat.

Odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym

Katalog sytuacji, w których poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym, będzie przysługiwało odszkodowanie po wypadku, jest bardzo szeroki. Między innymi należałoby wymienić: uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy, w tym ubrań, które osoba poszkodowana miała ze sobą w momencie wypadku, koszty leczenia, koszty dojazdów do placówek medycznych, koszty rehabilitacji, koszty przystosowania domu lub samochodu do potrzeb osoby niepełnosprawnej, koszty pogrzebu osoby zmarłej w wyniku wypadku, a także utracone zarobki. Oczywiście każdy poniesiony w wyniku wypadku wydatek należy odpowiednio udokumentować.

Kiedy odszkodowanie po wypadku nie zostanie wypłacone?

Istnieją sytuacje, w których ubezpieczyciel może uchylić się od odpowiedzialności i nie wypłacić należnego świadczenia. Odszkodowanie po wypadku nie będzie przysługiwało wtedy, gdy szkoda: wynikła w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu mechanicznego niż pojazd przewożący te przedmioty, polegała na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych, polegała na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska. Z kolei w pewnych sytuacjach ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie po wypadku, ale będzie mu przysługiwało roszczenie zwrotne od sprawcy. Nastąpi to wtedy, gdy sprawca wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po spożyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych, wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa, nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego oraz wtedy, gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.