Ubezpieczyciel zakwalifikował szkodę całkowitą. Co zrobić?

O szkodzie całkowitej mówimy wtedy, gdy koszt naprawy pojazdu przewyższa jego rynkową wartość. Innymi słowy, przywrócenie stanu poprzedniego jest niemożliwe lub pociąga za sobą nadmierne trudności lub koszty. Co zrobić w takiej sytuacji? Czy otrzymamy stosowne odszkodowanie po wypadku?

Jak liczyć odszkodowanie po wypadku?

W odniesieniu do szkody całkowitej odszkodowanie po wypadku będzie się kształtowało nieco inaczej niż w przypadku szkody częściowej. Różni się bowiem sposób jego liczenia. Jeżeli towarzystwo ubezpieczeniowe uzna, iż w danej sytuacji mówimy o szkodzie całkowitej, wypłaci kwotę, która odpowiada różnicy pomiędzy wartością pojazdu nieuszkodzonego a wartością wraku (pozostałości po szkodzie). Ubezpieczyciel dokonuje zatem dwuetapowej kalkulacji – ile jest warty wrak oraz ile kosztowałby pojazd w stanie nieuszkodzonym na dzień wypadku.

W jaki sposób ubezpieczyciele oszukują poszkodowanych?

Na etapie wyceny należnego odszkodowania należy być bardzo czujnym. Możliwe bowiem, że towarzystwo ubezpieczeniowe będzie chciało zaniżyć odszkodowanie po wypadku. W jaki sposób? Zaniża ono wartość auta sprzed szkody, co powoduje, że konieczne staje się uznanie szkody całkowitej, która co do zasady jest mniej korzystna dla poszkodowanego. Jak się bronić w takiej sytuacji? Jakie kroki należy podjąć?

Co zrobić w sytuacji zaniżenia odszkodowania?

W tej sytuacji należy przede wszystkim zgromadzić dokumentację zebraną w sprawie – wszelkie wyceny i kosztorysy. Następnie trzeba zweryfikować dokonane obliczenia. W tym zakresie warto zasięgnąć rady specjalisty. Kolejnym krokiem jest złożenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Jeżeli nasze działanie nie przyniesie skutku w postaci podwyższenia kwoty odszkodowania, konieczne będzie wystąpienie z pozwem do sądu.