Gdy zakład ubezpieczeń nie odpowiada w terminie ….

Częstym problem dla poszkodowanych jest zupełny brak reakcji Ubezpieczalni w kwestii wypłaty odszkodowania. Poszkodowani zwykle nie wiedzą jaki jest termin na wypłatę odszkodowania oraz co mogą zrobić gdy ten termin zostanie bezprawnie przekroczony.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż terminem ustawowym dla usunięcia szkody jest okres 30 dni od zgłoszenia szkody. Czasami jednak okoliczności wypadku uniemożliwiają oszacowania szkody lub rozstrzygnięcie o ponoszeniu odpowiedzialności przez ubezpieczyciela w powyższym terminie, w takim przypadku ubezpieczyciel może przedłuż ten okres, jednak powinien zadość uczynić roszczeniu w ciągu 14 dni od kiedy, przy zachowaniu należytej staranności powyższe wątpliwości dało się rozwiać. W każdym razie jednak, Ubezpieczyciel nie może przekroczyć 90 dni, chyba że w związku ze sprawą zawisł spór na drodze postępowania cywilnego lub karnego. Należy zauważyć, że bezsporna kwota odszkodowania, powinna zostać wypłacona w terminie 30 dni. Za niedopuszczalne należy uznać takie postępowanie, gdy Zakład Ubezpieczeniowy nawet nie poinformuje o stanie sprawy w ciągu 30 dni.

Co robić w przypadku przekroczenia terminu ?

Gdy zakład ubezpieczeń nie odpowiada w ustawowym terminie mamy dostępnych dostępnych kilka środków, jednym z nich jest wysłanie pisma ponaglającego, w którym poszkodowany wskazuje na upływ terminu oraz na konieczność – zgodnie z art. 481 Kodeksu Cywilnego – zadość uczynienia roszczeniu wraz z ustawowymi odsetkami (na dzień pisania niniejszej publikacji jest to 13 % w skali roku). Gdy w naszej sprawie dalej brak odzewu, poszkodowany może napisać skargę do Rzecznika Praw Ubezpieczonych, który z urzędu przyjrzy się sprawie, co zwykle oznacza podjęcia przez niego interwencji. Najdalej idącym środkiem (poza droga sądową oczywiście) jest skarga/powiadomienie do Komisji Nadzoru Finansowego o nieprawidłowościach w postępowaniu ubezpieczyciela. KNF jest instytucją nadzorczą w stosunku do Zakładów Ubezpieczeniowych a co za tym idzie, posiada szereg środków prawnych, które pozwalają wymusić na Ubezpieczycielu zachowanie zgodne z prawem.  Niestety takie rozwiązanie samo w sobie wydłuża nam oczekiwanie na odpowiedź, gdyż wpierw musimy poczekać na wymianę korespondencji pomiędzy Komisją Nadzoru Finansowego a zakładem ubezpieczeń co może chwilę potrwać.

Droga postępowania sądowego

Gdy ubezpieczyciel w dalszym ciągu nie reaguje bądź wypłaca odszkodowanie w wysokości mniejszej niż zasadna kwota zadość uczynienia, polecamy powierzyć sprawę naszej kancelarii posiadającej bogate doświadczenie w sprawie roszczeń z tytułu szkód komunikacyjnych. Ponadto niemal w każdym przypadku możemy zaoferować bezpłatny samochód zastępczy na okres naprawy lub – w przypadku szkody całkowitej – na czas likwidacji szkody.
Na koniec należy dodać, iż ze względu na terminy przedawnienia oraz czas postępowania likwidacyjnego, warto zając się sprawą jak najszybciej, co pozwala łatwiej wywalczyć słuszne odszkodowanie oraz dokonać tego bez zbędnej zwłoki.