Zaniżone odszkodowanie! Jak odwołać się od decyzji ubezpieczyciela?

Dochodzenie odszkodowań nie należy do łatwych. Towarzystwa ubezpieczeniowe bardzo często zaniżają kwoty należnych świadczeń, licząc, że poszkodowani nie wniosą odwołania i nie wystąpią do sądu, chociaż niejednokrotnie przyznanie wyższej kwoty powinno być oczywistością. Jak w takiej sytuacji postępować? Jak odwołać się od niekorzystnej decyzji ubezpieczyciela?

Dochodzenie odszkodowań – termin na wniesienie odwołania

Ubezpieczyciele często w swoich decyzjach zawierają bezprawne pouczenia o tym, że termin na wniesienie odwołania od decyzji wynosi 30 dni. Tak rzeczywiście jest w kontekście decyzji administracyjnych, ale orzeczenie wydawane przez ubezpieczyciela nie podlega przepisom Kodeksu postępowania administracyjnego. Jaki jest zatem termin? Co do zasady są to trzy lata od otrzymania decyzji ubezpieczyciela. W niektórych przypadkach termin może być jednak dłuższy – na przykład wtedy, gdy szkoda powstała na skutek przestępstwa (termin – 20 lat).

Pismo zawierające odwołanie

Odwołanie najlepiej sporządzić w formie pisemnej i wysłać je pocztą, za pisemnym potwierdzeniem nadania. Taka forma jest najbezpieczniejsza i najpewniejsza. Co do zasady jednak odwołanie możemy również złożyć ustnie lub przy pomocy poczty elektronicznej. W piśmie należy wskazać, że kwestionujemy wydaną decyzję (trzeba określić datę jej wydania i ewentualny numer). Dodatkowo musimy sformułować zakres naszych roszczeń, a zatem co nam się nie podoba w wydanym orzeczeniu i jakiej zmiany oczekujemy. Poza tym należy wskazać argumenty, świadczące o słuszności naszego stanowiska, a także załączyć stosowne dowody (na przykład faktury VAT itd.).